منابع آموزشی باز (OER)


OER، بخشی از جنبش محتوای باز جهانی، تدریس، یادگیری و منابع تحقیقاتی تحت مجوزهای قانونی شناخته شده به اشتراک گذاشته شده است - رایگان برای استفاده مجدد، تجدید نظر، بازسازی و توزیع مجدد. چرا OER مهم است؟ OER با کیفیت بالا می تواند معلمان وقت و تلاش زیادی در زمینه توسعه منابع و صرفه جویی در دانش آموزان را در داخل و خارج از کلاس درس حفظ کند. علاوه بر این، توزیع مجدد منابع، بالقوه برای همکاری، تشویق بهبود مواد موجود و کمک به انتشار بهترین شیوه ها است. این صفحه شامل پیوندهای بیشتر موسسات شرکت کننده در OER است.

 

Open Educational Resources (OER)

OER, a part of the global open content movement, are shared teaching, learning, and research resources available under legally recognized open licenses -- free for people to reuse, revise, remix, and redistribute. Why are OER important? High-quality OER can save teachers significant time and effort on resource development and advance student learning inside and outside the classroom. Further, open sharing of resources has the potential to fuel collaboration, encourage the improvement of available materials, and aid in the dissemination of best practices. This page includes links to most OER participating institutions.