این سایت در حال ساخت است و به زودی بروز خواهد شد. برای دسترسی به سایت کارا، لطفاً روی آذرخش کلیک کنید. 

تظاهرکننده گان از رژیم اسلامی خواستند که دست از حمایت از گروه های تروریستی در خارج از کشور بردارد و شعارهای آنها این بود که " نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران "

 Demonstrators called on the regime to stop supporting terrorist groups abroad and said clearly in the slogans they chanted “Neither Gaza nor Lebanon ... my soul is searching for the redemption of Iran

Books


 

This site is under construction and will be up soon. To access the working site, please click on آذرخش